مقوای پشت طوسی کوتد

کوتد 170 گرم
از عرض 90 الی 145

کوتد 300 گرم
عرض 100

کوتد 350 گرم
عرض 100