مقوای پشت طوسی دوبلکس

دوبلکس 200 گرم
عرض 90 و 100

دوبلکس 235 گرم
عرض 90 و 100

دوبلکس 270 گرم
عرض 90 و 100